PRIVACY POLICY
KRIS & CO B.V. H/O LIFE IS A JUNGLE
EN ROBIFLEX LIVING

Definities

In deze privacy policy wordt verstaan onder:

  • Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
  • Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Kris & Co B.V. respecteert de privacy van haar klanten en bezoekers van haar webwinkel en acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Kris & Co B.V. garandeert dat de aan haar verstrekte persoonsgegevens, door haar vertrouwelijk worden behandeld conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

De door Kris & Co B.V. van u ontvangen gegevens, zullen onder geen beding worden doorverkocht aan derden. Persoonsgegevens kunnen uitsluitend aan derden worden verstrekt indien en voor zover dit noodzakelijk is in verband met de uitvoering van tussen u en Kris & Co B.V. gesloten overeenkomsten, zoals aan postorderbedrijven en payment service providers, dan wel indien en voor zover is voorzien in het overige van deze privacy policy.

Alle middels de webwinkel van Kris & Co B.V. verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen door middel van een daartoe beveiligde webomgeving. Kris & Co B.V. legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Primair worden de door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt om een met u gesloten overeenkomst uit te voeren. Persoonsgegevens worden door Kris & Co B.V. slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Kris & Co B.V. treft de nodige maatregelen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn. Persoonsgegevens worden door Kris & Co B.V. niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Deze privacy policy geldt niet voor websites van derden waarnaar op de webwinkel van Kris en Co wordt verwezen. Die websites worden niet onder verantwoordelijkheid van Kris en Co geëxploiteerd.

Wettelijke grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden, onverminderd de andere wettelijke grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens, door Kris & Co B.V. slechts verwerkt in één of meer van de volgende gevallen. Indien:

  • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, zoals in geval van de uitvoering van bestellingen of (informatie)aanvragen dan wel voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van uw verzoek en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
  • u voor de verwerking uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend, zoals in geval van het verstrekken van commerciële berichten en het verstrekken van nieuwsbrieven.

Naar aanleiding van voor u uitgevoerde bestellingen kan Kris en Co contact met u opnemen om de bestelling te evalueren. Nieuwsbrieven afkomstig van Kris & Co B.V., evenals eventuele speciale aanbiedingen en acties, ontvangt u uitsluitend met uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. In dit kader ontvangt u geen aanbiedingen van derden. Indien u niet langer prijs stelt op de ontvangst van nieuwsbrieven, speciale aanbiedingen of acties van Kris & Co B.V., dan kunt u dat kenbaar maken op de door Kris en Co daarvoor aangewezen wijze.

Cookies

Kris & Co B.V. verzamelt mogelijk gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van haar webwinkel. In dat kader maakt Kris & Co B.V. mogelijk gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren hoe bezoekers de webwinkel gebruiken. Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om logboekgegevens en bezoekersgedrag in anonieme vorm te verzamelen. Indien Kris & Co B.V. Google Analytics nu of in de toekomst zal gebruiken, zal Kris & Co B.V. een bewerkersovereenkomst met Google hebben gesloten en is Kris & Co B.V. met Google overeengekomen dat niet het volledige IP-adres van websitebezoekers wordt verwerkt; de laatste drie cijfers van het IP-adres worden verwijderd. De gegevens ten aanzien van het gebruik van de website (inclusief het gedeelte van uw IP-adres) worden vervolgens verzonden naar Google. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om uw websitegebruik te evalueren en statistische verslagen op te stellen. Kris & Co B.V. is met Google dan tevens overeengekomen dat geen gegevens worden gedeeld anders dan voor de doeleinden als hiervoor beschreven. Ook zal Kris & Co B.V. geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analyticscookies. Kris & Co B.V. zal de informatie afkomstig van Google nooit gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van u te verzamelen. Noch Kris & Co B.V., noch Google zal een IP-adres in verband brengen met de identiteit van u als computergebruiker. U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in uw internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat u de functionaliteiten van de webwinkel van Kris & Co B.V. niet optimaal kunt benutten. De meeste e-commerce systemen zijn zonder het gebruik van cookies niet mogelijk. Zo wordt het opslaan van formuliergegevens mogelijk gemaakt door het gebruik van cookies.

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden

Kris & Co B.V. kan uw persoonsgegevens slechts bekend maken aan derden in overeenstemming met deze privacy policy.

Kris & Co B.V. kan persoonsgegevens delen met derden, zoals toezichthouders, de belastingdienst, politie en andere bij wet aangewezen instanties indien Kris & Co B.V. daartoe wettelijk verplicht is, of daartoe anderszins aanleiding ziet en dit binnen het kader van de wet- en regelgeving geoorloofd is.

Zonder het voorgaande te beperken, zal Kris & Co B.V. – in haar streven om uw privacy te respecteren en de webwinkel van Kris & Co B.V. vrij te houden van kwaadwillende personen of partijen – persoonsgegevens overigens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving, tenzij Kris & Co B.V. te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie noodzakelijk is om dreigende schade te voorkomen of om vermeende illegale activiteiten te melden.

Inzicht in persoonsgegevens

U kunt contact opnemen met Kris & Co B.V. voor het inzien van uw persoonsgegevens, tenzij Kris & Co B.V. op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens niet gehouden is deze inzage te verschaffen. Kris & Co B.V. kan hiervoor een vergoeding van kosten in rekening brengen.

Indien uw persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt, dan kunt u Kris & Co B.V. verzoeken om uw persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

Wijzigingen

Kris & Co B.V. kan deze privacy policy steeds wijzigen en raadt gebruikers aan dit beleid regelmatig te raadplegen.

Contact

Indien u nog vragen heeft over deze privacy policy, dan kunt contact opnemen met Kris & Co B.V. Kris & Co B.V. helpt u graag indien u vragen heeft over de door u verstrekte persoonsgegevens of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

KRIS & CO B.V.

Gemullehoekenweg 49 5062CA Oisterwijk

Telefoonnummer: +31(0)13-8892450

E-mailadres: info@lifeisajungle.nl