Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KRIS&CO B.V. – BEDRIJVEN

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit. 1. Kris&Co: Kris&Co B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, tevens handelend onder de handelsnamen “Robiflex Living” en “Life is a jungle”, gevestigd aan Gemullehoekenweg 49, 5062CA te Oisterwijk, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 69304289. 2. Koper: elke natuurlijke persoon, althans handelend in de uitoefening van zijn handels- beroeps- ambachts- of bedrijfsactiviteit, dan wel rechtspersoon, met wie Kris&Co een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. 3. Overeenkomst: iedere tussen de koper en Kris&Co tot stand gekomen overeenkomst waarmee Kris&Co zich jegens de koper heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten tegen een nader tussen partijen overeengekomen prijs. 4. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Kris&Co aan de koper te leveren zaken, zoals meubels en accessoires. 5. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kris&Co en iedere tot stand gekomen overeenkomst. 2. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Kris&Co vrijblijvend. 2. De koper kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Kris&Co dat een kennelijke fout of vergissing bevat. 3. Aan een aanbod van Kris&Co dat gebaseerd is op door de koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de koper geen rechten ontlenen. 4. Iedere overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de koper afwijkt van het aanbod van Kris&Co, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Kris&Co anders aangeeft. In geval de overeenkomst middels een webwinkel wordt aangegaan, geldt dat deze tot stand komt op het moment dat de bestelling van de koper door Kris&Co per e-mail is bevestigd en de koper voldoet aan alle in het aanbod vermelde voorwaarden. 5. Indien de koper de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De koper is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | MAATWERKORDERS

Voor zover de overeenkomst betrekking heeft op de levering van volgens specificatie van de koper tot stand te brengen of te bewerken producten, is de koper, indien en voor zover dit voor een behoorlijke opzet en/of uitvoering van de overeenkomst nodig is, gehouden zo spoedig mogelijk als voor de uitvoering van de overeenkomst is vereist, alle daarvoor relevante gegevens aan Kris&Co ter beschikking te stellen, op de door Kris&Co voorgeschreven wijze. Indien Kris&Co voor het verstrekken van specificaties door of namens de koper aanleverinstructies verstrekt, dienen deze instructies strikt in acht te worden genomen. De koper staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Kris&Co verstrekte gegevens. Kris&Co is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

ARTIKEL 5. | TOLERANTIES

Vermelde, weergegeven en/of overeengekomen eigenschappen van de producten kunnen op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Als ondergeschikte punten worden aangemerkt alle geringe afwijkingen in eigenschappen van de producten welke de koper redelijkerwijs behoort te dulden, zoals geringe afwijkingen in kleuren, maten en structuren. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde en anderzijds hetgeen uitdrukkelijk is overeengekomen, kunnen geen reden zijn voor afkeuring of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het geleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. De aanwezigheid van ondergeschikte afwijkingen biedt voor de koper geen grond zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen.

ARTIKEL 6. | LEVERING

1. Afhankelijk van wat uitdrukkelijk is overeengekomen, vindt de levering van de producten plaats door bezorging daarvan door of namens Kris&Co dan wel afhalen daarvan door of namens de koper op locatie van Kris&Co of een andere door Kris&Co aanwezen locatie. In geval levering plaatsvindt door bezorging, geschiedt dit op het door de koper opgegeven afleveradres. Bij gebreke van het afleveradres wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt. 2. Kris&Co bepaalt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de wijze van verpakking en eventuele verzending van de producten. 3. Kris&Co behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In geval een order in gedeelten wordt geleverd, is Kris&Co gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. 4. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de koper op het moment dat de producten door of namens de koper in ontvangst zijn genomen. 5. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de koper nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs te voldoen. 6. Indien de producten niet kunnen worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de koper is toe te rekenen, zal Kris&Co de producten voor rekening en risico van de koper opslaan, onverminderd de verplichting van de koper tot voldoening van de overeengekomen prijs. 7. In het geval dat de koper afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de koper op eerste verzoek van Kris&Co mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan een maand na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Kris&Co is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de koper, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de koper tot voldoening van de overeengekomen prijs en kosten voor opslag van de producten. 8. Indien Kris&Co bij toepassing van de leden 6 en 7 redelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de koper de daarin bedoelde verplichtingen deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten voor rekening van de koper.

ARTIKEL 7. | TERMIJNEN

1. Indien Kris&Co voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de koper te verstrekken gegevens, vangen uitvoerings- en leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat Kris&Co deze gegevens heeft ontvangen. 2. Kris&Co spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en leveringstermijnen na te komen, echter betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Kris&Co treedt niet eerder in dan nadat de koper Kris&Co schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarin een redelijke termijn voor nakoming is geboden en Kris&Co na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.

ARTIKEL 8. | MONTAGEWERKZAAMHEDEN

1. In geval uitdrukkelijk is overeengekomen dat de levering van de producten gepaard gaat met de montage daarvan op het afleveradres, vindt dit artikel toepassing. 2. De koper dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de montagewerkzaamheden. Voorts dient de koper er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat: – de door Kris&Co te werk gestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgen en zij de werkzaamheden kunnen verrichten gedurende de normale werkuren. Indien Kris&Co dit noodzakelijk acht, dient de koper gelegenheid te verschaffen tot het verrichten van de werkzaamheden buiten de normale werkuren. Kris&Co zal hiervan zoveel mogelijk tijdig mededeling doen; – sprake is van een plaats van uitvoering vrij van obstakels, om het voor de door Kris&Co te werk gestelde personen mogelijk te maken meteen met de uitvoering van de montagewerkzaamheden te kunnen aanvangen; – de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het transport van alle voor de uitvoering van de montagewerkzaamheden benodigde zaken; – de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag van de hiervoor bedoelde zaken; – alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de montagewerkzaamheden worden gehandhaafd. 3. De door Kris&Co te werk gestelde personen dienen kosteloos gebruik te kunnen maken van het stroomnet en andere redelijkerwijs benodigde voorzieningen op de locatie van uitvoering van de montagewerkzaamheden. 4. De koper staat ervoor in dat er kosteloze parkeergelegenheid aanwezig is in de directe nabijheid van de plaats van uitvoering. Indien parkeren niet kosteloos is, behoudt Kris&Co het recht voor deze kosten aan de koper door te berekenen. 5. Schoonmaakwerkzaamheden komen, voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, na oplevering van de werkzaamheden voor rekening van de koper en worden niet door of namens Kris&Co uitgevoerd.

ARTIKEL 9. | ONDERZOEK EN RECLAMES

1. Montagewerkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd indien de door Kris&Co te werk gestelde personen aan de koper hebben meegedeeld dat de werkzaamheden zijn voltooid, dan wel redelijkerwijs kenbaar is dat de werkzaamheden zijn voltooid. Na oplevering van de werkzaamheden dient de koper direct te onderzoeken of de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Reclames met betrekking tot zichtbare gebreken dienen terstond na oplevering aan Kris&Co te worden gemeld. Reclames met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare gebreken, dienen binnen zeven dagen na oplevering, althans binnen een termijn van zeven dagen nadat de koper redelijkerwijs van het niet-zichtbare gebrek kennis had kunnen dragen, schriftelijk bij Kris&Co te worden gemeld. 2. De koper dient op het moment van leveren van de producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoordt. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de koper niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient hij daarvan op het moment van leveren onverwijld mededeling te doen. In geval van niet-zichtbare gebreken, dient de koper daarvan binnen zeven dagen nadat hij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, schriftelijk mededeling te doen aan Kris&Co. 3. Indien de koper niet tijdig reclameert, vloeit er voor Kris&Co uit een dergelijke reclame van de koper geen enkele verplichting voort. 4. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft de verplichting van de koper tot tijdige betaling van de overeenkomen prijs bestaan.

ARTIKEL 10. | GARANTIE

1. Garantie op de geleverde producten is slechts van toepassing voor zover dit uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen. 2. Indien de producten door de koper voor wederverkoop worden aangewend, vangen garantietermijnen, onverminderd het bepaalde in de laatste zin van dit lid, aan op het moment dat het product, in het kader van de wederverkoop daarvan, door de koper feitelijk ter beschikking is gesteld van een derde. De door de koper aan deze derde verstrekte (aankoop)nota is bepalend voor het moment waarop het product feitelijk ter beschikking van de derde is gesteld en de garantietermijnen aanvangen. Garantietermijnen vangen in elk geval aan indien 12 maanden zijn verstreken na levering van het betreffende product aan de koper, ook in geval wederverkoop door de koper pas daarna plaatsvindt. 3. Onverminderd het bepaalde in eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt elke garantie indien een gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Kris&Co kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden of doen onderhouden, ongeschikte opslag en bewaring door de koper, het aanbrengen van veranderingen aan de producten- waaronder mede begrepen herstellingen die niet met voorafgaande toestemming van Kris&Co zijn uitgevoerd. 4. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is veroorzaakt door nalatigheid van de koper, in geval van wederverkoop bijvoorbeeld doordat hij onjuiste aanwijzingen en adviezen aan de eindafnemer heeft verstrekt ten aanzien van het gebruik van de producten. 5. Wanneer er voor de vaststelling van een gebrek, op grond waarvan garantie is uitgesloten, onderzoekskosten worden gemaakt, komen deze kosten voor rekening van de koper. Kris&Co streeft ernaar hiervan tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding laat de verplichting van koper tot betaling van deze kosten onverlet. 6. Retourzendingen worden door Kris&Co niet eerder geaccepteerd dan na haar voorafgaande schriftelijke toestemming. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, komen de kosten van retournering van de producten voor rekening van de koper.

ARTIKEL 11. | BIJZONDERE VERPLICHTINGEN VAN WEDERVERKOPERS

1. De wederverkoper zal voor eigen rekening en risico de producten wederverkopen aan zijn afnemers. 2. Elke samenwerking tussen de koper en Kris&Co is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer exclusief; Kris&Co is zonder geografische beperkingen gerechtigd meerdere wederverkopers aan te stellen. 3. Kris&Co garandeert de koper de constante, overeengekomen kwaliteit van de geleverde producten. De koper is, onverminderd het bepaalde in artikel 10, zelfstandig verantwoordelijk voor een adequate garantieregeling ten aanzien van zijn eindafnemers, evenals voor de nakoming van zijn wettelijke verplichtingen jegens zijn eindafnemers, zoals inzake de wettelijke verkopersgarantie jegens consumenten.

ARTIKEL 12. | OVERMACHT

1. Kris&Co is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zover zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt eveneens begrepen de omstandigheid dat Kris&Co door toedoen van haar toeleveranciers niet in staat is producten (tijdig) te leveren. 2. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. 3. Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 4. Indien Kris&Co bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst. 5. Schade als gevolg van overmacht, anders dan restitutie en kwijtschelding van de overeengekomen prijs voor dat gedeelte van de overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 13. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Kris&Co is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Kris&Co ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen. 2. Indien de koper in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Kris&Co gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de koper reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld. 3. Voorts is Kris&Co gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. 4. De koper maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Kris&Co op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht. 5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de koper verplicht de schade die Kris&Co ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden. 6. Indien Kris&Co de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de koper terstond opeisbaar.

ARTIKEL 14. | PRIJZEN EN BETALINGEN

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn de door Kris&Co vermelde prijzen exclusief btw. 2. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst doch vóór de levering van de producten een wijziging voordoet in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is Kris&Co gerechtigd de door de koper verschuldigde bedragen dienovereenkomstig te wijzigen. 3. Indien Kris&Co goede grond heeft te vrezen dat de koper zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig kan of zal nakomen, is Kris&Co gerechtigd volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen. De koper kan dan geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst zolang de vooruitbetaling niet door Kris&Co is ontvangen. 4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, dient betaling te geschieden middels overboeking, binnen 14 dagen na aflevering van de order, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 5. Betalingen dienen te geschieden zonder korting of verrekening. 6. Kris&Co is gerechtigd de aan de koper toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen. 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de koper van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de koper intreedt, is de koper over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. 8. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, ter verkrijging van door de koper verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.

ARTIKEL 15. | AANSPRAKELIJKHEID

1. De nakoming door Kris&Co van de verplichtingen uit garantie gelden als algehele schadevergoeding. Indien desondanks toch verdere aansprakelijkheid van Kris&Co bestaat, is die aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in de onderhavige voorwaarden is bepaald. 2. Door Kris&Co verkochte stoelen hebben, tenzij anders is vermeld, een maximale belastbaarheid van 120 kilogram. Voor schade ontstaan als gevolg van een te grote belasting van stoelen, is Kris&Co nimmer aansprakelijk. 3. Geen aansprakelijkheid van Kris&Co bestaat in geval de schade is veroorzaakt door een omstandigheid op grond waarvan eventueel bedongen garantie is komen te vervallen, alsmede in geval de schade is veroorzaakt door een omstandigheid die anderszins niet aan Kris&Co kan worden toegerekend. 4. Kris&Co is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 5. Voorts draagt Kris&Co geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor de fabrikant van de producten krachtens de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid de schade behoort te dragen. 6. Kris&Co heeft te allen tijde het recht de schade waarvoor Kris&Co aansprakelijk is te herstellen. De koper dient Kris&Co daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Kris&Co ter zake vervalt. 7. Kris&Co is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Voorts draagt Kris&Co geen aansprakelijkheid voor kosten in verband met herstel van de producten die de koper zonder voorafgaande instemming van Kris&Co heeft gemaakt (bij derden). 8. Indien op basis van de omstandigheden van het geval een verdergaande aansprakelijkheid van Kris&Co mocht bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Kris&Co betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Kris&Co nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Kris&Co daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Kris&Co dat krachtens die verzekering toepassing vindt. 9. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Kris&Co bedraagt één jaar. 10. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Kris&Co, zal de koper Kris&Co vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door Kris&Co.

ARTIKEL 16. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle door Kris&Co geleverde producten blijven haar eigendom totdat de koper al zijn verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. 2. Het is de koper, behoudens voor zover in het kader van zijn normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud berust te vervreemden, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Kris&Co hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. 4. De koper geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Kris&Co of door Kris&Co aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Kris&Co is bij verzuim van de koper gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de koper. 5. Als de koper, nadat de verkochte producten door Kris&Co aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de koper zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 17. | SLOTBEPALINGEN

1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Kris&Co wordt aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.